ประวัติมูลนิธินวัตกรรมเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ “ม.นว.”

 

ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2560 ด้วยความมุ่งหวังที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้เจตจำนงที่จะเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน ผ่านการประสานความร่วมมือกับโรงเรียน บุคคล และองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษ สร้างภูมิปัญญา นวัตกรรรมการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ การสังคมสงเคราะห์ และสันติภาพเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อมให้คนไทยก้าวไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา

 

Read more

กิจกรรมและผลงานที่ผ่านมา

 

มูลนิธินวัตกรรมเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กและเยาวชน ประสานความร่วมมือกับโรงเรียน บุคคล และองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นสื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ โดยกิจกรรมทีดำเนินการเป็น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเป็นหลัก ดังนี้

Read more